Báo cáo cập nhật khó khăn, vướng mắc do dịch Covid-19

Sở Kê hoạch và Đầu tư đề nghị các Doanh nghiệp, nhà đầu tư báo cáo các khó khăn, vướng mắc do tác động của dịch Covid-19  theo các chỉ tiêu tại Biểu mẫu gửi kèm theo Công văn này và định kỳ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 25 hàng tháng (nếu có phát sinh) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

CV_DN_bao cao kho khan do Covid-19

Bieu bao cao kho khan, vuong mac do Covid_hang thang