Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T6/2021