Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021