Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021. Chi tiết file đính kèm