Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành vi của người dân trên địa bàn thành phố trong việc sản xuất và tiêu dùng bền vững

UBND thành phố vừa có Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về Chương trình hành động quốc gia sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, hành vi của người dân trong việc sản xuất và tiêu dùng bền vững để phát triển kinh tế hiệu quả; bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy nền kinh tế thành phố tuần hoàn phát triển bền vững. Đồng thời, góp phần tăng cường quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa…

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai Chương trình, theo đó tập trung tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng về sản xuất, tiêu dùng bền vững. Tuyên truyền giới thiệu các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm, thực hành lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ môi trường, việc giảm thiểu, thu hồi, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải… Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá về việc xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần phân phối xanh, bền vững bao gồm các trung tâm hậu cần xanh, hệ thống kho vận, giao nhận hàng hóa xanh, thân thiên môi trường trong các hoạt động phân phối, vận chuyển hàng hóa…

Trâm Bầu

thanhphohaiphong.gov.vn

Tài liệu đính kèm: