Danh sách doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Hải Phòng

Danh sách doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Hải Phòng. Chi tiết file đính kèm

Danh sach DN GVMCP_phan chia theo dia ban