Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong T3/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong T3/2021. Chi tiết file đính kèm:

P.ĐKKD-CV số 83.010421

ToànTP – ĐKKD 03.2021

HẬU KIỂM (TB vi phạm, thu hồi, gỡ thu hồi) 03.2021