Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tháng 02/2021