Hệ thống đường thủy

Hệ thống đường thủy

Liên kết hầu hết các tỉnh ở khu vực phía Bắc và vận chuyển 40% tổng khối lượng hàng hóa của các tỉnh phía Bắc bằng đường thủy.