Hỗ trợ đầu tư

Để thể hiện cam kết với nhà đầu tư, lãnh đạo thành phố đã quyết định thành lập:

I. Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh tại thành phố Hải Phòng.

Nhóm công tác này có trách nhiệm: Tiếp nhận và giải quyết tất cả các câu hỏi/đề xuất của các doanh nghiệp bị chậm tiến độ khi giải quyết theo quy định và luật hiện hành, kiểm soát việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các sở, phòng ban.

Tải về:

Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 03/06/2013 của UBND thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 1448/QĐ-THTDN ngày 26/07/2013 của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp về việc thành lập Bộ phận giúp việc Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 1556/QĐ-CT ngày 16/08/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thông báo của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

II. Tổ công tác Nhật Bản (Japan Desk).

Tổ công tác Nhật Bản – Japan Desk tại thành phố Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Ngày 13/11/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2490/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác Nhật Bản (Japan Desk).

Tổ công tác này có trách nhiệm: thực hiện các công việc nhằm đạt được mục tiêu: hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn thành phố; trợ giúp ban đầu cho các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Hải Phòng, hướng tới sự phát triển của môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn. Kể từ khi thành lập, Tổ công tác Nhật Bản đã thường xuyên họp bàn các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao, góp phần vào tiến trình cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tải về Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 14/8/2012

III. Tổ công tác Hàn Quốc (Korea Desk).

Tổ công tác Hàn Quốc – Korea Desk tại thành phố Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tổ công tác này có trách nhiệm: thực hiện các công việc nhằm đạt được mục tiêu: Hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn thành phố; trợ giúp ban đầu cho các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Hải Phòng, hướng tới sự phát triển của môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn.

Tải về Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Thông tin các thành viên tham gia vào các tổ công tác hỗ trợ đầu tư.

1. Ông Đan Đức Hiệp – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Tổ trưởng: Phụ trách chung các mặt công tác của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp; chủ trì, kết luận các cuộc họp của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp khi có vướng mắc hoặc bị chậm giải quyết theo quy định, xử lý tập thể, cá nhân không tích cực giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp.

2. Ông Phạm Hữu Thư – Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Tổ phó thường trực:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng trong việc điều hành các hoạt động của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp, t hay mặt Tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ khi Tổ trưởng vắng mặt hoặc ủy quyền; quản lý, điều hành Bộ phận giúp việc Tổ hỗ trợ doanh nghiệp; chịu trách nhiệm trình Tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

– Ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

– Tổ chức họp với các Ủy viên Tổ hỗ trợ doanh nghiệp, Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

– Tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp.

– Thành lập Đoàn kiểm tra thực địa, trong đó có mời các thành viên Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tham gia; làm căn cứ để chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

– Xử lý tập thể, cá nhân liên quan không tích cực giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp.

3. Ông Dương Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; đề xuất với Tổ trưởng chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể; t ham mưu giúp Tổ trưởng xem xét việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

4. Ông Đào Trọng Lễ – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn về tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ, trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ; đề xuất Tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc xử lý tập thể, cá nhân không tích cực giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

5. Ông Bùi Quang Sản – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổ trưởng; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn về sử dụng đất, khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

6. Ông Đỗ Trọng Đạt – Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổ trưởng; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn về xây dựng, quy hoạch và đô thị.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

7. Ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổ trưởng; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn về giao thông vận tải.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

8. Ông Lã Thanh Tân – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổ trưởng; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn về tư pháp và đánh giá về việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

9. Bà Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổ trưởng; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn về tài chính doanh nghiệp.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

10. Ông Bùi Quang Hải – Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổ trưởng; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn về công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

11. Ông Mai Xuân Hòa – Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổ trưởng; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

12. Ông Nguyễn Huy Nhặn – Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổ trưởng; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn về tài chính – thuế.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

13. Ông Trần Văn Hội – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổ trưởng; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn về hải quan.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

14. Ông Lê Văn Cường – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cụ thể theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và Tổ trưởng; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn về tín dụng – ngân hàng.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

15. Bà Đào Thị Kim Ngân – Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy viên:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp là thành viên của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

16. Ông Phí Văn Dực – Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng:

Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chủ động đề xuất ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản với Tổ trưởng, Tổ phó thường trực đối với những vấn đề liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp là thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng.

Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người có thẩm quyền tham dự các cuộc họp do Tổ trưởng, Tổ phó thường trực triệu tập liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện phân công, Tổ trưởng/Tổ phó thường trực có thể chủ động bàn bạc và điều động thực hiện nhiệm vụ đột xuất đối với các thành viên Tổ hỗ trợ doanh nghiệp.

 

Các thành viên Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp phản ánh đến Tổ trưởng/Tổ phó thường trực để kịp thời bàn bạc giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện phân công nhiệm vụ.

Các Tổ này do UBND TP Hải Phòng thành lập. Chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Bộ phận giúp việc Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Trưởng bộ phận: Ông Phạm Hữu Thư – Chánh Văn phòng UBND thành phố HP

Phó trưởng bộ phận: Ông Bùi Bá Sơn – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố HP

Nhiệm vụ:

Bộ phận giúp việc là đầu mối tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp khi có vướng mắc hoặc bị chậm giải quyết theo quy định, báo cáo Tổ tưởng Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết, xử lý kiến nghị.

Trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ phận giúp việc có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị Tổ trưởng Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố:

– Ban hành văn bản chỉ đạo, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

– Tổ chức họp với các Ủy viên Tổ hỗ trợ doanh nghiệp, Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để xem xét, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

– Tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp

– Thành lập Đoàn kiểm tra thực địa, trong đó có mời các Ủy viên Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan t ham gia; làm căn cứ để chỉ đạo giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

– Xử lý tập thể, cá nhân liên quan không tích cực giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp

2. Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tổ trưởng: Ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

Tổ phó: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp khi có vướng mắc hoặc bị chậm giải quyết theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tiếp và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xử lý tập thể, cá nhân không tích cực giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp.

Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong giải quyết các vấn đề đầu tư và kinh doanh theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp qua đầu mối là Bộ phận giúp việc Tổ trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI);

Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE);

Sở Xây dựng (DOC);

Sở Giao thông vận tải (DOT);

Sở Tư pháp (DOJ);

Sở Tài chính (DOF)

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng;

Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ( HEZA );

Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ (Association for SME);

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (VCCI Hải Phòng);

Hiệp hội doanh nghiệp trẻ (Association for Young Enterpreuners);

Bộ Thương mại và Công nghiệp ( MOTI );

Bộ Ngoại giao (MOFA);

Bộ LĐ và Xã hội (DOLISS);

Cục thuế thành phố;

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng