Tháng Hai 18, 2019

하이퐁: 기업에게 매력적인 곳

경제. 사회 발전을 크게 하는 하이퐁시에는 최근 몇 년간 세계 최대 기업의 진출을 많이 하고 있다. 스바루는 안전하고 세련된 디자인을 갖춘 자동차를 원하는 소비자를 위한 고급스러운 일본 자동차 브랜드이다. 스바루 […]
Tháng Một 9, 2019

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016 Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư […]
Tháng Một 9, 2019

Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đề nghị quý doanh […]
Tháng Một 9, 2019

Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư […]
Tháng Một 9, 2019

Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016

Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016 Để chuẩn bị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thành […]
Tháng Một 9, 2019

Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài Công văn đôn đốc tạo tài khoản tại Hệ thống thông […]
Tháng Một 9, 2019

Công văn hướng dẫn tạo tài khoản báo cáo dự án đầu tư

Công văn hướng dẫn tạo tài khoản báo cáo dự án đầu tư Công văn số 279/ĐTNN-THTT Xin mời click vào đây để xem công văn.