Hơn 200 triệu USD vốn FDI Nhật Bản đổ vào bất động sản Hải Phòng