Thông báo về việc đăng ký tạo tài khoản tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài