Thông báo về việc đôn đốc báo cáo giám sát đánh giá 6 tháng đầu năm 2019