Thông báo về việc lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2021