Hội thảo xúc tiến đầu tư tại VSIP Hải Phòng – DPI Hải Phòng