Hệ thống ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh


HỆ THỐNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

STT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẢI VỀ
01 Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018.
02 Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư năm 2020.
03 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020.
04 Danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
Xem chi tiết điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư