Định hướng thu hút đầu tư

Định hướng thu hút đầu tư

1. Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác thu ngân sách, bảo đảm nguồn thu ngân sách phản ánh đúng thực lực kinh tế của thành phố; tạo lập các nguồn thu mới, nhất là nguồn thu lớn có tính bền vững. Siết chặt kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc chi ngân sách, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý thu, chi ngân sách. Đồng thời, tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phân cấp thẩm quyền, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm cho các quận, huyện, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 chi đầu tư phát triển chiếm 60% chi ngân sách thành phố; ưu tiên nguồn lực cho các chương trình, dự án, công trình trọng điểm và lĩnh vực an sinh xã hội, có cơ chế ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương có số thu ngân sách vượt dự toán được giao.

Quyết liệt trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng công vụ của bộ máy hành chính. Phấn đấu Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng chính quyền điện tử, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, cởi mở, thông thoáng.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững. Thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, giữ vai trò dẫn dắt, có sức lan tỏa đầu tư vào thành phố. Chủ động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế và yêu cầu phát triển bền vững.

2. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch – thương mại
Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng tập trung phát triển công nghiệp mũi nhọn như: công nghiệp ô tô, chế tạo máy, điện tử tin học và các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao… Huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao, phấn đấu đến năm 2025, thành phố có thêm 15 khu công nghiệp và 23 cụm công nghiệp đạt các tiêu chuẩn hiện đại.

Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển, dịch vụ logistics trọng điểm quốc gia và quốc tế.

Xây dựng, phát triển khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn, Vũ Yên trở thành trung tâm du lịch quốc tế, phát huy các giá trị di sản văn hóa lịch sử đặc biệt của Hải Phòng, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại hiện đại, trung tâm tài chính ngân hàng, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do.

Nguồn: Sở KHĐT Hải Phòng