ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

I. Hướng dẫn các bước khởi sự doanh nghiệp
II. Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp

1.1 ĐK thành lập Doanh nghiệp tư nhân

1.2 ĐK thành lập Công ty hợp danh

1.3 ĐK thành lập CT TNHH 1 TV

1.4 ĐK thành lập CT TNHH 2 TV

1.5 ĐK thành lập CT cổ phần

1.6 ĐKDN từ chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp

1.7 ĐKDN từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

1.8 ĐKDN trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

1.9 ĐK thành lập Doanh nghiệp xã hội

2. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

2.1 Đăng ký hoạt động chi nhánh

2.2 Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

2.3 Thông báo lập địa điểm kinh doanh

3. Đăng ký doanh nghiệp đối với các tổ chức khác

3.1 ĐKDN đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

3.2 ĐKDN đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

4. Đăng ký, thông báo thay đổi nội dung ĐKDN

4.1 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

4.2 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

4.3 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

4.4 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

4.5 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

4.6 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

4.7 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4.8 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng, cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

4.9 Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

4.10 Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

4.11 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

4.12 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

4.13 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

4.14 Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài

4.15 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

4.16 Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền  của chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức

4.17 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách, công ty nhận sáp nhập

4.18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

5. Đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

5.1 Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp

5.2 Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

5.3 Đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đối với doanh nghiệp ,văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

6. Đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động

6.1 Đăng ký giải thể doanh nghiệp

6.2 Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

7. Hiệu đính thông tin

8. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

III. Ngành, nghề kinh doanh

IV. Tài liệu mẫu tham khảo

  1. Mẫu điệu lệ hoạt động doanh nghiệp
  2. Mẫu biên bản họp, nghị quyết/quyết định
  3. Mẫu văn bản đề nghị gửi kết quả đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công
  4. Mẫu văn bản xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã nộp