Đăng ký doanh nghiệp

15 Tháng Mười, 2020

Thông báo v/v triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020

Thông báo v/v triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi […]
26 Tháng Ba, 2020

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

* Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ. – Nộp hồ sơ trực […]
26 Tháng Ba, 2020

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

* Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ. – Nộp hồ sơ trực […]
26 Tháng Ba, 2020

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

* Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ. – Nộp hồ sơ trực […]
26 Tháng Ba, 2020

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

* Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ. – Nộp hồ sơ trực […]
26 Tháng Ba, 2020

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

* Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ. – Nộp hồ sơ trực […]
26 Tháng Ba, 2020

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

* Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ. – Nộp hồ sơ trực […]
25 Tháng Ba, 2020

Cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

* Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ. – Nộp hồ sơ trực […]
25 Tháng Ba, 2020

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

* Trình tự thực hiện: Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu […]
24 Tháng Ba, 2020

Giải thể doanh nghiệp

* Trình tự thực hiện: – Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi […]