Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2020