Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 11 năm 2020