Danh sách các doanh nghiệp thành lập mới, thay đổi, giải thể và tạm ngừng hoạt đông trong tháng 10/2020