Thông báo v/v triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020

Thông báo v/v triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Ngày15/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (Nghị định về khởi sự kinh doanh), có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.

Theo quy định tại Dự thảo Nghị định, mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, kể từ ngày 15/10/2020, doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Cụ thể:

  1. Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 15/10/2020, đề nghị kê khai thông tin theo biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định về khởi sự kinh doanh.
  2. Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã được tiếp nhận và không kịp chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước ngày 15/10/2020:

– Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin về việc đăng ký sử dụng hóa đơn, thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, đề nghị nộp lại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh theo biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị về khởi sự kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh xin thông báo để doanh nghiệp, người dân thực hiện. Trường hợp cần hướng dẫn thêm, đề nghị liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về đăng ký doanh nghiệp hoặc số điện thoại: 0225-3823769.

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 về khởi sự kinh doanh

Phụ lục I-1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên

Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

Phụ lục I-5 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Công ty hợp danh

Phụ lục II-11 THông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh