Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 7 năm 2020