Thông báo v/v triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid 19

Thông báo v/v triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid 19, chi tiết ở file đính kèm

CV 2069