Thông báo v/v triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid 19