Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 6 năm 2020

Danh dách doanh nghiệp tháng 6/2020 – Thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng và giải thể trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như sau:

DS DN_toàn thành phố 06.2020

Công văn số 310