Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 3 năm 2020

Danh dách doanh nghiệp tháng 3/2020 – Thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng và giải thể trên địa bàn Thành phố Hải Phòng như sau:

DS DN_toàn thành phố 03.2020