Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) – Nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của thành phố và Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu theo Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 – 2020 của thành phố nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần cùng cả nước cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh lên 10 bậc, nâng cao năng lực cạnh tranh lên 5 bậc, đổi mới sáng tạo lên 3 – 4 bậc, Chính phủ điện tử lên 10 – 15 bậc; UBND thành  phố vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 3/2/2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố phân công các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau: Thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018 – 2019; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành; Triển khai có hiệu quả việc cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo; Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.