Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 1 năm 2020