1. Tình hình thu hút cấp mới và tăng vốn đến ngày 31/10/2019:

Từ đầu năm 2019 đến ngày 31/10/2019, tổng thu hút FDI trên toàn thành phố đạt 1.152,45 triệu USD, bằng 48,62% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 76,83% kế hoạch thu hút FDI năm 2019. Trong đó cấp mới 74 dự án đầu tư với số vốn cấp mới là 523,51 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 40 lượt dự án với số vốn tăng thêm 628,94 triệu USD

  1. Dự án còn hiệu lực:

 Tính đến ngày 31/10/2019, số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 683 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 17.623,43 triệu USD.

DANH SÁCH DỰ ÁN CÒN HIỆU LỰC ĐẾN THÁNG 10/2019