Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 9 năm 2019