Thông tin doanh nghiệp trên địa bàn thành Phố Hải Phòng tháng 8 năm 2019