Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

UBND thành phố thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019, cụ thể như sau:

Do chương trình công tác đột xuất của lãnh đạo thành phố, UBND thành phố quyết định thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019, từ 8h00 ngày 10/9/2019 sang 8h00 ngày 11/9/2019.

UBND thành phố trân trọng thông báo tới các đơn vị, doanh nghiệp biết.