Thông báo về việc đôn đốc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2019

Sở kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2019, chi tiết xem Thông báo