Thông báo đăng ký tạo tài khoản tại hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Theo Điều 71 Luật Đầu tư 2014 về  chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam bằng văn bản thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý doanh nghiệp đăng ký để được cấp tài khoản tại Hệ thống thong tin quốc gia về đầu tư. Chi tiết xem Thông báo