Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6609/VPCP-KTTH ngày 13/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 4016/VP-TC1 ngày 20/8/2018 chỉ đạo các nội dung nhằm đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của thành phố, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

Nội dung chi tiết

Comments

comments