Giấy mời tham dự Hội thảo và Chương trình – DPI Hải Phòng