Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.

      Thực hiện Quyết định số 1906/2014/QĐ-UBND ngày 04/09/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyế định số 2952/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thàn phố về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng kí thành lập; Thông báo số 31/TB-TTTB ngày 23/3/2018 của Thanh tra thành phố về việc phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghieeph năm 2018(lần 2)

    Căn cứ chức năng , nhiệm vụ của Sở kế hoạch và đầu tư về việc quản lý hoạt động đầu tư trong nước và ngoài nước,

    Sở Kế hoạch và Đầu tư Hảo Phòng trân trọng thông báo tới quý doanh nghiệp Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018 ( xin gửi kèm theo danh sách ).

    Đới với từng doanh nghiệp, trước khi tiến hành kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng sẽ có thông báo thời gian, nội dung cụ thể theo quy định.

    Sở Kế hoạch và Đàu tư Hải Phòng rất mong nhận được sự phối hợp của Quý doanh nghiệp.

      Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Mrs. Trần Thị Hải Yến, Trưởng phòng, Phòng kinh tế đối ngoại, số điện thoại: (0225) 3842307, dd: 0904048080, e-mail: haiphongdpi@haiphong.gov.vn

Toàn văn thông báo

Comments

comments