Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 3/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.082 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.156 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và giảm 18,0% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng, giảm 20,3%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 68.979 lao động, giảm 3,0%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.801 doanh nghiệp, giảm 22,3% so với tháng 2/2018.
Biểu đồ so sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 35.234 doanh nghiệp, trong đó: Có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới và 8.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong tháng 3/2018 là 763.964 tỷ đồng, bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 278.489 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 485.475 tỷ đồng với 7.893 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 278.489 tỷ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 1,5%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 225.389 lao động, giảm 22,7%. Số vốn đăng ký thành lập mới tập trung chủ yếu ở loại hình công ty cổ phần là 138.383 tỷ đồng, tăng 12,0%, tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 91.366 tỷ đồng, giảm 1,8%, loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 48.183 tỷ đồng, giảm 9,7%, loại hình doanh nghiệp tư nhân có 544 tỷ đồng, giảm 56,6% và loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 13 tỷ đồng, tăng 321,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Về số vốn đăng ký, vùng Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 131.781 tỷ đồng, chiếm 47,3%, đứng thứ hai là vùng Đồng bằng Sông Hồng có 74.777 tỷ đồng, chiếm 26,9%, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 36.088 tỷ đồng, chiếm 13,0%, Đồng bằng Sông Cửu Long có 19.644 tỷ đồng, chiếm 7,1%, Trung du và miền núi phía Bắc có 12.115 tỷ đồng, chiếm 4,4% và Tây Nguyên có 4.084 tỷ đồng, chiếm 1,5%.

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có 9.218 doanh nghiệp, chiếm 34,4%, xây dựng có 3.599 doanh nghiệp, chiếm 13,4%, công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.265 doanh nghiệp, chiếm 12,2%, khoa học, công nghệ…

Về số vốn đăng ký, ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4%, tiếp đến là xây dựng có 42.138 tỷ đồng, chiếm 15,1%, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 38.498 tỷ đồng, chiếm 13,8%, công nghiệp chế biến, chế tạo có 28.980 tỷ đồng, chiếm 10,4%…

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2018 là 8.449 doanh nghiệp, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2017. Cũng trong 3 tháng năm 2018, tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đều có xu hướng giảm trên cả nước so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, chỉ có khu vực Tây Nguyên là có mức gia tăng với tỷ lệ 10,6%.

Trong 3 tháng năm 2018, về tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chỉ có 4 ngành tăng so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 28 doanh nghiệp, tăng 40,0%, tiếp đó là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 240 doanh nghiệp, tăng 20,6%…Các ngành còn lại đều có tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2017./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Comments

comments