Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Xem tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố Hải Phòng 2016-2020

Xin mời click vào đây để xem toàn bộ danh mục.

Comments

comments