Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Thông báo số 474/KHĐT-TĐGS

Xin mời xem các văn bản liên quan tại các link dưới đây:

Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực  hiện đầu tư của các doanh  nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Công văn số 474/KHĐT-TĐGSĐT ngày 05/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng về việc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

Mẫu biểu số 11: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

Mẫu biểu số 12: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

Mẫu biểu số 13: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác, vận hành (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác.

Mẫu biểu số 14: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

Comments

comments