Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016

Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016

Để chuẩn bị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị thực hiện báo cáo nhu cầu bố trí vốn đầu tư công như sau: 1. Đề xuất nhu cầu đầu tư công […]

Để chuẩn bị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị thực hiện báo cáo nhu cầu bố trí vốn đầu tư công như sau:

1. Đề xuất nhu cầu đầu tư công nguồn ngân sách thành phố năm 2016

Đề nghị các Sở, ban, ngành và các đơn vị rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện năm 2015 và nhu cầu bố trí bố trí vốn đầu tư công năm 2016 cho các chương trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo đúng các quy định về quản lý đầu tư thuộc ngành, đơn vị quản lý theo biểu mẫu kèm theo, bao gồm:

– Các chương trình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố.

– Các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết định đầu tư.

– Các dự án do Sở, ban, ngành, các đơn vị phê duyệt (gồm cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công và các dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư).

Trong đó chú ý sắp xếp theo thứ tự ưu tiên bố trí vốn năm 2016 từ cao xuống thấp.

2. Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với các dự án có nhu cầu khởi công mới năm 2016 nhưng chưa đủ thủ tục đầu tư.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đầu tư công các dự án khởi công mới chỉ được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm sau khi đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 30/11/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 10638/BKHĐT-TH về việc phân bổ vốn năm 2016 cho các dự án khởi công mới, trong đó hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án đề nghị bố trí kế hoạch vốn để khởi công mới trong năm 2016.

Do đó, đề nghị các sở, ban, ngành và đơn vị rà soát danh mục dự án có nhu cầu khởi công mới năm 2016, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo hướng dẫn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo Công văn số 3640/UBND-XD ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

Tải file đính kèm.

Comments

comments