V. THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ – DPI Hải Phòng