XI. THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – DPI Hải Phòng